Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej
Dodane przez Tomek dnia 29/03/2008

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej jest lokalnym stowarzyszeniem powstałym 31 marca 2005 roku w Bakałarzewie.

Rozszerzona zawarto newsa
Na odbytym wówczas w budynku Gminnego Ośrodka Kultury zebraniu załozycielskim przyjęto statut, uchwalono wielkość składek wpisowych (25 zł) oraz wybrano Zarząd (prezes Tomasz Naruszewicz, zastępca prezesa Stanisław Sówka, sekretarz Konrad Wiśniewski, skarbnik Adam Tomkiewicz, członkowie: Stefan Stelmak i Marcin Przekop) i Komisję Rewizyjną (przewodniczący Daniel Drobiszewski, zastępca przewodniczącego Maciej Kozłowski, sekretarz Piotr Wojtkiewicz). Głównymi celami funkcjonowania TPZB są promowanie Bakałarzewa, praca na rzecz gospodarczego i ekologicznego rozwoju ziemi bakałarzewskiej, wspieranie tworzenia infrastruktury turystycznej oraz działalność kulturalno-oświatowa. Stowarzyszenie zajmuje się także wydawaniem książek, artykułów czy folderów, dotyczących omawianej gminy i parafii. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba, która złoy deklarację członkowską, uzyska w tajnym głosowaniu co najmniej połowę głosów osób obecnych na danym zebraniu i opłaci ustaloną składkę. Liczba członków szybko rośnie (obecnie już 43 osoby).


Stowarzyszenie jest inicjatorem akcji zbierania surowców wtórnych na rzecz budowy pomnika założyciela Bakałarzewa Mikołaja Michnowicza Raczkowicza zwanego Bakałarzem. Był on jednym z pierwszych uczonych egzystujących na terenie obecnej Suwalszczyzny (zm. 1520 roku). Kilkadziesiąt osób z gminy, ale także spoza jej obaszru dostarcza na ten cel puszki aluminiowe, butelki czy makulaturę. Innym przedsięwzięciem koordynowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej jest usypywanie na wzgórzu przed Bakałarzewem kopca Jana Pawła II. Ma być on hołdem dla naszego wielkiego Polaka. Stanowić ma też miejsce zadumy i wspaniały punt widokowy na tzw. bunkry, jezioro Sumowo, rzekę Rospudę oraz samo Bakałarzewo. Organizacja opiekuje się również grobem Pankiewiczów, suwalskiej rodziny zamordowanej w 1944 roku przez hitlerowców, gdzie młodzi działacze wykonali między innymi schody, kładki, tabliczkę informacyjną oraz dba o pomost na tzw. szyjce na jeziorze Sumowo. Pod patronatem TPZB reaktywowano w Bakałarzewie drużynę piłkarską rGromr1;, uczestniczącą w powiatowych rozgrywkach Ludowego Zrzeszenia Sportowego. Wspólnie z mieszkańcami osady wykonano drewniane ławki na miejscowym stadionie.Towarzystwo Przyjacił Ziemi Bakałarzewskiej zajmuje się także działalnością kulturalno naukową, głównie historyczną. Wśród członków znajdują się osoby zajmujśce się zawodowo oraz amatorsko historią. W lutym 2006 roku wydano przy wsparciu finansowym m.in. Urzędu Gminy monografię ,,Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi,,. Pisywane są takąe artykuły do Białostocczyzny,, Rocznika Augustowsko-Suwalskiego,, Jaćwieży,, ,,Głosu Olecka,, ,,Tygodnika Suwalskiego,, i innych. W planach jest wydanie kolejnych książek o tematyce regionalnej oraz organizacja konferencji naukowych. Ma to na celu popularyzację regionu oraz wzmocnienie przywiązania emocjonalnego z tym zakątkiem kraju. W działalności naukowej Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej współpracuje z Białostockim oraz Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym. Dobre stosunki ma również z organizacją z sąsiedniej gminy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, Stowarzyszeniem ,,Integracja,, z Suwaók oraz bakaóarzewską fundacją Tęczowy Most, działającą przy miejscowych szkołach.
W celu rozwoju życia kulturalnego miejscowej młodzieży oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami rónych kultur i narodowości Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej przystąpiło do wspópracy z białostockim Towarzystwem Amicus, realizatorem dużego projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federaji Rosyjskiej o nazwie Transgraniczne Centrum Edukacji i Informacji Obywatelskiej w Białymstoku. Owocem tej współpracy był międzynarodowy festyn zorganizowany 12 sierpnia 2007 r. za GOK-iem w Bakałarzewie. Przyjechali na niego goście z Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy.
Członkowie pracują na rzecz naszej ziemi społecznie.