Zwiedzanie nadrospudzkich gmin
Dodane przez Tomek dnia 28/04/2008

26 kwietnia członkowie TPZB oraz inni działacze z Bakałarzewa wzieli udział w objeżdzie po trzech nadrospudzkich gminach: Raczki, Bakałarzewo, Filipów oraz dodatkowo Przerośl. Organizatorem było Stowarzyszenie Integracja z Suwałk, którego TPZB jest partnerem terenowym.


Rozszerzona zawarto newsa

Pierwszym miejscem, kt�re odwiedzili�my by�a Dowspuda. Przywita�y nas tam m.in. mi�e dziewczyny z Ko�a M�odych Ziemi Raczkowskiej:D. Po zwiedzeniu ruin pa�acu, udali�my si� do Raczkowskiego Domu Regionalnego i GOKu. W pierwszym z nich ogl�dneli�my genialny, teatralny wyst�p m�odzie�owej grupy. W GOKu umilono nam czas pokazem slajd�w. W drodze do Baka�arzewa zobaczyli�my cmentarz z I wojny �wiatowej w W�lce. Na rynku baka�arzewskim powita� nas wraz z innymi mieszka�cami w�jt Adam Szyma�ski i rozpoczeli�my prezentacj� naszego miasteczka (miejsce po dawnej synagodze, plac ko�cielny ze s�ynnym murkiem, pomnik Obro�c�w Baka�arzewa z 1939 r., kopiec JPII, m�yn i jaz wodny oraz ,,bunkry"). Do Filipowa jechali�my pomi�dzy malowniczymi jeziorami: Garba� i Gaczne. Przed wej�ciem do szko�y powita� nas hucznie, ludowy zesp� ,,Onegdaj". Zwiedzili�my izb� pami�ci prowadzon� przez P. Panek, po czym zjedli�my obiad. Najedzeni ruszyli�my w miasto, w celu poznania ciekawej przesz�o�ci Filipowa. Jad�c do Przero�li zjechali�my z trasy, aby zobaczy� jez. Rospuda i Kamienne. W Przero�li ogladneli�my rynek, plac wok� ko�cio�a oraz dawne uliczki. Ostatnim etapem by�o zwiedzanie gminy i ognisko nad jez. Ha�cza. Czas umila�a nam kapela przero�lska. Do domu wr�cili�my dopiero o 22.00.