Strona Główna   Artykuły   Download   Forum   Linki
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Artykuły
  Download
  Forum
  Linki
  Kontakt
  Galeria
  Szukaj
  Statut TPZB
  Radio

Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych Uytkownikw: 253
Najnowszy Uytkownik: ~dengdeng
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Mirek S
Brak Avatara height=

Punktacja:
Oglne: 451
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~ProMike (275 pkt.)
3) ~Robert_Robcio (253 pkt.)
4) ~Piotrek (213 pkt.)
5) ~Pretorian (155 pkt.)
6) ~Pejo (117 pkt.)

Ostatnio dodane zdjcie
Bakaarzewo z lotu ptaka 2015
Bakaarzewo z lotu p...
Albumas: Bakaarzewo Kolorowe

Ostatnie Artykuy
Wielkie Sprztanie ...
Bunkry
Wyniki sprawdzianu s...
wersw kilka
Bakaarzewo
Reklama

Radio 5

Bakałarzewo

Coomandia

Bakałarzewo

Bakałarzewo1

Bakałarzewo2

Bakałarzewo3

Filmiki TPZB

Statut TPZB
TPZB- Towarzystwo Przyjaci Ziemi Bakaarzewskiej, ul. Myska 15, 16-423 Bakaarzewo nr konta 74935900020026981420020001 O TPZB przeczytaj te na: http://www.informacjaeuropejska.pl/pliki/MLE_II_PL.pdf


Statut stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaci Ziemi Bakaarzewskiej Rozdzia? 1. Postanowienia oglne
1. Stowarzyszenie nosi nazw? Towarzystwo Przyjaci? Ziemi Baka?arzewskiej w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.


2.Stowarzyszenie jest zawi?zane dla promocji i rozwoju Baka?arzewa i okolicy.

3. Siedzib? stowarzyszenia jest Baka?arzewo. Terenem dzia?ania jest obszar gminy i parafii Baka?arzewo.


4. Stowarzyszenie jest zawi?zane na czas nieograniczony. Posiada osobowo??

prawn?. Dzia?a na podstawie przepisw ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie ma prawo u?ywania piecz?ci i odznak zgodnie z

obowi?zuj?cymi przepisami

6. Stowarzyszenie mo?e nale?e? do innych krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdzia? 2. Cele i ?rodki dzia?ania

7. Celami Stowarzyszenia s?: promowanie Baka?arzewa w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), dzia?anie na rzecz gospodarczego i ekologicznego rozwoju gminy, wspieranie tworzenia infrastruktury turystycznej gminy Baka?arzewo, dzia?alno?? kulturalno-o?wiatowa.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: gromadzenie surowcw wtrnych, sk?adki cz?onkowskie, prac? spo?eczn?, prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej, organizowanie konferencji naukowych, organizowanie zawodw sportowych i innych imprez kulturalnych.

9. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach, dochd z dzia?alno?ci gospodarczej jest przeznaczony wy??cznie do realizacji celw statutowych.


Rozdzia? 3. Prawa i obowi?zki cz?onkw

10. Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo?e by? jedynie cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie posiada cz?onkw: zwyczajnych, wspieraj?cych i honorowych

12. Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? ka?da osoba fizyczna, ktra: z?o?y deklaracj? cz?onkowsk?, przedstawi pozytywn? opini? odpowiedniej liczby cz?onkw stowarzyszenia, spe?ni inne wymagania.

13. Cz?onkiem mo?e zosta? osoba, ktra uzyska w g?osowaniu tajnym co najmniej po?ow? g?osw osb obecnych na danym zebraniu.

14. Cz?onkiem zwyczajnym zostaje si? po z?o?eniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarz?du Stowarzyszenia.

15. Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia mo?e zosta? osoba fizyczna i prawna deklaruj?ca pomoc finansow?, rzeczow? lub merytoryczn? w realizacji celw Stowarzyszenia.

16. Cz?onkiem wspieraj?cym zostaje si? po z?o?eniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarz?du Stowarzyszenia.

17. Cz?onkiem honorowym Stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna, ktra wnios?a wybitny wk?ad w dzia?alno?? i rozwj Stowarzyszenia.

18. Cz?onkowie honorowi s? ustanawiani przez Zarz?d na wniosek 10 cz?onkw Stowarzyszenia.


19. Cz?onkowie zwyczajni maj? prawo:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do w?adz Stowarzyszenia

2. korzystania z maj?tku i wszelkich form dzia?alno?ci Stowarzyszenia

3. udzia?u w zebraniach, wyk?adach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia

4. zg?aszania wnioskw co do dzia?alno?ci Stowarzyszenia

5. inne20. Cz?onkowie zwyczajny maj? obowi?zek:

1. brania udzia?u w dzia?alno?ci Stowarzyszenia i realizacji jego celw

2. przestrzegania statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia

3. regularnego op?acania sk?adek

4. inne


21. Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi nie posiadaj? biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog? jednak bra? udzia? z g?osem doradczym w statutowych w?adzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj? takie prawa jak cz?onkowie zwyczajni.

22. Cz?onek wspieraj?cy ma obowi?zek wywi?zywania si? z zadeklarowanych ?wiadcze?, przestrzegania statutu oraz uchwa? w?adz Stowarzyszenia.

23. Cz?onkowie honorowi s? zwolnieni ze sk?adek cz?onkowskich

24.1. Utrata cz?onkostwa nast?puje na skutek: pisemnej rezygnacji z?o?onej na r?ce Zarz?du, ?mierci cz?onka oraz utraty osobowo?ci prawnej przez osoby prawne

2.Utrata cz?onkostwa nast?pi? mo?e na skutek wykluczenia przez Zarz?d z powodu ?amania Statutu i nieprzestrzegania uchwa? w?adz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udzia?u w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie p?acenia sk?adek za okres niep?acenia, na pisemny wniosek 80% cz?onkw Stowarzyszenia z w/w powodw, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s?du.

25. Od uchwa?y Zarz?du w sprawie pozbawienia cz?onkostwa zainteresowanemu przys?uguje odwo?anie do Walnego Zgromadzenia Cz?onkw. Uchwa?a Walnego Zgromadzenia cz?onkw jest ostateczna.


Rozdzia? 4. W?adze Stowarzyszenia

26. W?adzami Stowarzyszenia s?: Walne Zgromadzenie Cz?onkw, Zarz?d, Komisja Rewizyjna


28. 1. Kadencja wszystkich w?adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybr odbywa si? w g?osowaniu jawnym bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw.

2. Cz?onkowie wybrani do w?adz Stowarzyszenia mog? t? sam? funkcj? pe?ni? wielokrotnie.


29. Uchwa?y wszystkich w?adz Stowarzyszenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw uprawnionych do g?osowania, chyba ?e dalsze postanowienia Statutu stanowi? inaczej.


30. 1. Walne Zgromadzenie Cz?onkw jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Cz?onkw bior? udzia? cz?onkowie zwyczajni z g?osem stanowi?cym, cz?onkowie wspieraj?cy, cz?onkowie honorowi z g?osem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie Cz?onkw mo?e by? zwyczajne i nadzwyczajne.


31. Walne Zgromadzenie Cz?onkw Zwyczajne jest zwo?ywane raz na rok przez Zarz?d Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarz?d podaje do wiadomo?ci wszystkich cz?onkw co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zgromadzenie Cz?onkw Nadzwyczajne mo?e si? odby? w ka?dym czasie. Jest zwo?ywane przez Zarz?d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej liczby cz?onkw zwyczajnych Stowarzyszenia.

33. Uchwa?y Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw. G?osowanie jest tajne i w niektrych wypadkach jawne.


34. Do wy??cznej w?a?ciwo?ci Walnego Zgromadzenia nale?y:

1.uchwalanie kierunkw rozwoju dzia?alno?ci Stowarzyszenia

2.uchwalanie zmian statutu

3.wybr i odwo?ywanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarz?du, Komisji Rewizyjnej

4.udzielanie Zarz?dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

5.rozpatrywanie sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej

6.uchwalanie Regulaminu Zarz?du

7.uchwalanie bud?etu

8.uchwalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich oraz wszystkich innych ?wiadcze? na rzecz Stowarzyszenia

9.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? w?adz Stowarzyszenia

10.rozpatrywanie wnioskw i postulatw zg?oszonych przez Cz?onkw Stowarzyszenia jego w?adze

11.rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Zarz?du

12.podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku

13.podejmowanie uchwa? w ka?dej sprawie wniesionej pod obrady

14.inne


35. Zarz?d jest powo?any do kierowania ca?? dzia?alno?ci? Stowarzyszenia zgodnie z uchwa?ami Walnego Zgromadzenia Cz?onkw i reprezentowania Stowarzyszenia na zewn?trz.

36. Zarz?d sk?ada si? z Prezesa, zast?pcy, skarbnika, sekretarza i dwch cz?onkw

37. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni? co trzy miesi?ce.


38. Do w?a?ciwo?ci Zarz?du nale?y:

1.realizacja celw Stowarzyszenia

2.wykonywanie uchwa? Walnego Zgromadzenia Cz?onkw

3.sporz?dzanie planw pracy i bud?etu

4.sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia

5.podejmowanie uchwa? o nabywaniu, zbywaniu lub obci??aniu maj?tku Stowarzyszenia

6.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz

7.zwo?ywanie Walnego Zgromadzenia Cz?onkw

8.organizacja i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej

9.przyjmowanie i skre?lanie cz?onkw

10.inne


39. Komisja Rewizyjna powo?ana jest do sprawowania kontroli nad dzia?alno?ci? Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej ni? raz w roku.

40. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z Przewodnicz?cego, zast?pcy, sekretarza oraz jednego cz?onka.


41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:

1. kontrola dzia?alno?ci Stowarzyszenia

2. sk?adanie wnioskw z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Cz?onkw

3. prawo ??dania zwo?ania Walnego Zgromadzenia Cz?onkw oraz zebrania Zarz?du

4. sk?adanie wnioskw o absolutorium dla w?adz Stowarzyszenia

5. sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci na Walnym Zgromadzeniu Cz?onkw

6. inne


42. W razie, gdy sk?ad w?adz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupe?nienie ich sk?adu mo?e nast?pi? w drodze kooptacji, ktrej dokonuj? pozostali cz?onkowie organu, ktry uleg? zmniejszeniu. W tym trybie mo?na powo?a? nie wi?cej ni? po?ow? sk?adu organu.


Rozdzia? 5. Maj?tek i fundusze

43. Maj?tek Stowarzyszenia powstaje

1.ze sk?adek cz?onkowskich,

2.z darowizn, spadkw, zapisw

3.dochodw z w?asnej dzia?alno?ci statutowej

4.dochodw z nieruchomo?ci i ruchomo?ci b?d?cych w?asno?ci? lub u?ytkowaniem Stowarzyszenia

5.dotacji i ofiarno?ci publicznej


44. Wszelkie ?rodki pieni??ne mog? by? przechowywane wy??cznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? pieni??n? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

46. Do zawierania umw, udzielania pe?nomocnictwa i sk?adania innych o?wiadcze? woli w sprawach maj?tkowych wymagane s? podpisy dwch upowa?nionych przez Zarz?d jego Cz?onkw.


Rozdzia? 6. Postanowienia ko?cowe

47. Uchwa?? w sprawie zmiany Statutu oraz uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie dwch trzecich g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.

48. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Cz?onkw okre?la sposb jego likwidacji oraz przeznaczenie maj?tku Stowarzyszenia.

49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj? zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [2 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

~Pretorian
DATA: 10/21/2015
smiley

~Pejo
DATA: 01/30/2015
To z bratem mozemy zagra jek nas wezm. drogo nie wezm

~torlof
DATA: 01/26/2015
jakby Bracia Figo Fagot byli.. smiley

~Pejo
DATA: 01/10/2015
wiecie czy jaki dobry zesp bdzie gra w zim w Miami? chce sie wybrac ze znajomymi

~plaza89
DATA: 12/16/2014
czy mieszkany nie powinni o tym wiedziec

~plaza89
DATA: 12/16/2014
zostay podwyzszone pensje dla radnych i sotysw!!!

~Piotrek
DATA: 11/09/2014
Na jednego. Bakaarzewo zostao podzielone na cztery jednomandatowe okrgi.

~ProMike
DATA: 11/09/2014
Tylko na jednego kandydata mona gosowa, poniewa Bakaarzewo zostao podzielone na 4 okrgi wyborcze.

~Pejo
DATA: 11/08/2014
A w Bakalarzewie mog gosowa na jednego czy na czterech radnych? bo rnie na miecie mwi wie kto?

@Tomek
DATA: 11/08/2014
Ha ha nie prbuj wrabia w to Osb Protestujcych, tani chwytsmiley